Gemeente Landgraaf – Rectificatie ontwerpbestemmingsplan '12 appartementen Heerlenseweg' en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh '12 appartementen Heerlenseweg'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Landgraaf
  2. Gemeente Landgraaf – Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ’12 appartementen Heerlenseweg’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ’12 appartementen Heerlenseweg’

bestemmingsplan Heerlenseweg Landgraaf Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Landgraaf

Vanwege technische problemen met de viewer was het ontwerpbestemmingsplan ’12 appartementen Heerlensweg’ pas vanaf 16 december 2023 zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor zal het ontwerpbestemmingsplan 2 dagen langer ter inzage liggen. Dit betekent dat de periode voor het indienen van een zienswijze loop t/m 26 januari 2024. Dit geldt ook voor het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh.   Onderstaand de aangepaste tekst van de openbare bekendmaking.   Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ’12 appartementen Heerlenseweg’ (NL.IMRO.0882.BPHEERLENSEWEGNHG-ON01) ter inzage ligt. Middels dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 12 appartementen op de percelen aan de Heerlenseweg 22 – 22A, kadastraal bekend als gemeente Schaesberg, sectie E, nummers 896, 2565 en 2567 mogelijk gemaakt. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft wordt als volgt begrensd: aan de voorzijde door de Heerlenseweg, aan de linker- en rechterzijde door de aanwezige bebouwing en aan de achterzijde door een parkeerterrein en achterliggende bebouwing. Het plan legt planologisch-juridisch de voorwaarden voor de bouw van de appartementen vast.   Voor de bouw van de appartementen zal een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder verleend moeten worden als gevolg van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot het wegverkeer. De ontwerpbeschikking dienaangaande ligt eveneens ter inzage.   Ter inzage legging Het ontwerpbestemmingsplan ’12 appartementen Heerlenseweg’ met de bijbehorende stukken alsmede de ontwerpbeschikking inzake de hogere grenswaarden liggen met ingang van 14 december 2023 t/m 26 januari 2024 tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum.   U kunt het ontwerpbestemmingsplan eveneens in elektronische vorm raadplegen via de gemeentelijke website www.landgraaf.nl onder de rubriek ‘Bestuur en Organisatie-Officiële-publicatie-Ruimtelijke plannen’, alsmede via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder gebruikmaking van het planidentificatienummer (IDN) NL.IMRO.0882.BPHEERLENSEWEGNHG-ON01.   Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Wenst u liever mondeling uw zienswijze in te dienen, dan dient u hiertoe binnen de bovengenoemde termijn een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken via tel. 14 045.   Zienswijzen ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder Gedurende bovengenoemde periode kan door belanghebbenden een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze ingediend worden. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Wenst u liever mondeling uw zienswijze in te dienen, dan dient u hiertoe binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken via tel. 14 045.

Unknown

 Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Landgraaf

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.