GEMEENTEBLADGemeente Landgraaf - Ontwerpbestemmingsplan 'Streperplein ong. Landgraaf' en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de realisatie van 11 woonappartementen en 6 grondgebonden woningen Streperplein ong.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Landgraaf
  2. GEMEENTEBLADGemeente Landgraaf – Ontwerpbestemmingsplan ‘Streperplein ong. Landgraaf’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de realisatie van 11 woonappartementen en 6 grondgebonden woningen Streperplein ong.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Streperplein ong. Landgraaf’ (NL.IMRO.0882.BPSTREPERPLEINONG3-ON01) ter inzage ligt. Middels dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 11 woonappartementen en 6 grondgebonden woningen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Schaesberg, sectie A, perceelnummer 3277 mogelijk gemaakt. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft wordt als volgt begrensd: aan de voorzijde door het Streperplein, aan de linkerzijde door de Heerlenseweg aan de rechter- en achterzijde door de aanwezige bebouwing. Het plan legt planologisch-juridisch de voorwaarden voor de bouw van de woonappartementen en grondgebonden woningen vast. Voor de bouw van de woonappartementen en grondgebonden woningen zal een hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder verleend moeten worden als gevolg van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot het wegverkeer. De ontwerpbeschikking dienaangaande ligt eveneens ter inzage.Ter inzage leggingHet ontwerpbestemmingsplan ‘Streperplein ong. Landgraaf’ met de bijbehorende stukken alsmede de ontwerpbeschikking inzake de hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum. U kunt het ontwerpbestemmingsplan eveneens in de elektronische vorm raadplegen via de gemeentelijke website www.landgraaf.nl onder de rubriek ‘Bestuur en Organisatie-Officiële-publicatie-Ruimtelijke plannen’, alsmede via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder gebruikmaking van het planidentificatienummer (IDN) NL.IMRO.0882.BPSTREPERPLEINONG3-ON01.Zienswijzen ontwerpbestemmingsplanGedurende bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Wenst u liever mondeling uw zienswijze in te dienen, dan dient u hiertoe binnen de bovengenoemde termijn een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken via tel.: 14 045.Zienswijzen ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinderGedurende bovengenoemde periode kan door belanghebbenden een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze ingediend worden. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Wenst u liever mondeling uw zienswijze in te dienen, dan dient u hiertoe binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken via tel.: 14 045.

Unknown

 Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Landgraaf

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.