STAATSCOURANTVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Kerkstraat 29, Landgraaf

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen landgraaf
  2. STAATSCOURANTVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Kerkstraat 29, Landgraaf

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij beschikt hebben op de navolgende aanvraag omgevingsvergunning: * Op 05-02-2013 voor het vergroten van het verenigingsgebouw op het adres/de locatie Kerkstraat 29 Landgraaf, Dossiernr: 2012-0348, datum verzending vergunning: 27 februari 2013 IMRO nummer: NL.IMRO.0882.OVGKERKSTR2901001-VG01 . De digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het IMRO nummer. Gemeenten zijn verplicht hun ruimtelijke plannen op deze website te publiceren. Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen ingediend, dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van de vergunning schriftelijk beroep aantekenen bij de Rechtbank Limburg, postbus 1988 te 6201 BZ Maastricht. Ingevolge artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht dient een beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep. Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overgelegd. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift dienen griffierechten te worden betaald. Indiening van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u – gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, postbus 1988 te 6201 BZ Maastricht, een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De datum van verzending van de beschikking aan de aanvrager, indien niet hierboven vermeld, kan worden nagevraagd bij de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 045-5695222. Alvorens een beroepschrift in te dienen is het verstandig niet alleen de beschikking en de daarbij behorende stukken in te zien, maar ook overleg te plegen met medewerkers van de afdeling Vergunningen.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Landgraaf

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.